ប្រតិទិនសាលា សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១

ការចាប់ផ្តើមឆ្នាំសិក្សា ៖ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង៨:០០

ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ៖

♦ ពីថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

> ចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង៨:០០

ពិធីបុណ្យអុំទូក ៖

♦ ពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

> ចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃអង្គារ ទី៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង៨:០០

ការឈប់សម្រាកដំណាច់ឆ្នាំ ៖

♦ ពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

> ចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៨:០០

ការឈប់សម្រាកនៅខែកុម្ភ: ៖

♦ ពីថ្ងៃសុក្រ ទី១២ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២១ ខែកុម្ភ:​ ឆ្នាំ២០២១

> ចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទ​​ ទី​២២ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៨:០០

ការឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ៖

♦ ពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១

> ចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៨:០០

ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រ ៖

ពីថ្ងៃពុធ ទី១២ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២១

> ចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៨:០០

ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មសម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ៖

♦ ពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ដល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣១ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២១

> ចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃអង្គារ ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៨:០០

ថ្ងៃរៀនចុងក្រោយ ៖

♦ ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង១១:៣០

* Calendar may be modified based on circumstancesCalendar in PDF version here.

Calendar in PDF version here.