ប្រតិទិនសាលាបារាំងសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣

ការចាប់ផ្តើមឆ្នាំសិក្សា ៖

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៨:០០ ព្រឹក

ការឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ៖

ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ៖

ថ្ងៃឈប់សម្រាកពាក់កណ្តាលត្រីមាសទី១ ៖

♦ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៥ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

♦ ចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៨:០០ ព្រឹក

ពិធីបុណ្យអុំទូក ៖

♦ ពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃពុធ ទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

♦ ចូលរៀនវិញនៅ​​ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៨:០០ ព្រឹក

ការឈប់សម្រាកដំណាច់ឆ្នាំ ៖

♦ ពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

♦ ចូលរៀនវិញនៅ ថ្ងៃអង្គារ ទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង៨:០០ ព្រឹក

បុណ្យចូលឆ្នាំចិន ៖

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

ចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃច័ន​​ ទី​៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង៨:០០ ព្រឹក

ការឈប់សម្រាកនៅខែកុម្ភ: ៖

♦ ពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែកុម្ភ:​ ឆ្នាំ២០២៣

♦ ចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទ​​ ទី​២៧ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង៨:០០ ព្រឹក

ការឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ៖

♦ ពីថ្ងៃអាទិត្យទ ទី៩ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៣ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២៣

♦ ចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង៨:០០ ព្រឹក

ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រ ៖

♦ ពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៤ ដល់ថ្ងៃអង្គារ ទី១៦ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២៣

♦ ចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង៨:០០ ព្រឹក

ថ្ងៃរៀនចុងក្រោយ ៖

♦ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣០ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង១២:០០ ព្រឹក

* Calendar may be modified based on circumstancesCalendar in PDF version here.

Calendar in PDF version here.