ប្រតិទិនសាលាបារាំងសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២

ការចាប់ផ្តើមឆ្នាំសិក្សា ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៨:០០ ព្រឹក

ការឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ៖

ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ៖

♦ ពីថ្ងៃអង្គារ៍ ទី៥ ដល់ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

♦ ចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៨:០០ ព្រឹក

 

ថ្ងៃឈប់សម្រាកពាក់កណ្តាលត្រីមាសទី១ ៖

♦ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៥ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

♦ ចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៨:០០ ព្រឹក

ពិធីបុណ្យអុំទូក ៖

♦ ពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៨ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

♦ ចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៨:០០ ព្រឹក

ការឈប់សម្រាកដំណាច់ឆ្នាំ ៖

♦ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

♦ ចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៨:០០ ព្រឹក

បុណ្យចូលឆ្នាំចិន ៖

ពីថ្ងៃអង្គារ៍ ទី១ ខែកុម្ភ:​ ឆ្នាំ២០២២

ចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃពុធ​​ ទី​២ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៨:០០ ព្រឹក

ការឈប់សម្រាកនៅខែកុម្ភ: ៖

♦ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៤ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែកុម្ភ:​ ឆ្នាំ២០២២

♦ ចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទ​​ ទី​២៨ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៨:០០ ព្រឹក

ការឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ៖

♦ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី១១ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៤ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២២

♦ ចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៨:០០ ព្រឹក

ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រ ៖

♦ ពីថ្ងៃពុធ ទី២៥ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៩ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២២

♦ ចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៨:០០ ព្រឹក

ថ្ងៃរៀនចុងក្រោយ ៖

♦ ថ្ងៃសុក្រ ទី១ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង១២:០០ ព្រឹក

* Calendar may be modified based on circumstancesCalendar in PDF version here.

Calendar in PDF version here.