សាលាអន្តរជាតិមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលផ្ដល់នូវការអប់រំតាមកម្មវិធីប្រទេសបារាំងប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិ និងកម្ពុជា

សលាអន្តរជាតិដែលមានលទ្ធផលសិក្សាល្អប្រសើរ និងបរិយាកាសសហគមន៍ដែលមានការគាំទ្រដើម្បីឱ្យកុមារមានការអភិវឌ្ឍ 

Academics

Maternelle

Pre-K and Kindergarten

Elementary

1st-5th Grade

Middle School

6th-8th Grade

Admissions

Scholarships

Affiliations and Certifications