ថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 (school fees)

ថ្លៃចុះឈ្មោះសិក្សា*៖ USD 300 សម្រាប់កុមារម្នាក់ (Registration fee)

* ថ្លៃចុះឈ្មោះសិក្សាគួរបង់ឱ្យបានរួសរាន់ដើម្បីកក់កន្លែងសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកឱ្យបានមុនគេ។ (Registration fees secure your child’s space at the school). 


Please click here to view download all school fees and other costs, including CNED (official french curriculum).