របៀបដាក់ពាក្យ

ការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់យើងមានបីដំណាក់កាលងាយៗដូចខាងក្រោម៖

·         ដំណាក់កាលទី 1៖ ទាក់ទងមកសាលាដើម្បីជួបតាមទូរស័ព្ទ ឬជួបផ្ទាល់ (អាស្រ័យលើអាសយដ្ឋានរស់នៅរបស់អ្នក)

·         ដំណាក់កាលទី 2បំពេញពាក្យសុំតាមអនឡាញ

·         ដំណាក់កាលទី 3ទាញយកបញ្ជីឯកសារចាំបាច់ រួចផ្ញើរាល់ឯកសារចាំបាច់ទាំងនោះមកសាលា។

ទាក់ទងសាលាតាមទូរស័ព្ទលេខ +855 17 873860 +855 98 363661

 

ការចុះឈ្មោះមិនមានរយៈពេលកំណត់ ប៉ុន្តែគួរទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឱ្យបានរួសរាន់ដើម្បីកក់កន្លែងឱ្យបានមុនគេ។

 

 

  •