សកម្មភាពនានារបស់សាលា

លើស​ពី​នេះ​ទៀត ​ថ្នាក់​បង្រៀន​ធម្មតានៃសាលាអន្តរជាតិភាសាបារាំង(EFB) បានរៀបចំ​សកម្មភាព​នៅ​ក្រៅ​កម្មវិធីសិក្សា​ជាច្រើន​។ សកម្មភាព​ទាំង​នេះ ​នឹងផ្តល់​អាទិភាព​ដល់​សិស្សានុសិស្សនៃសាលាអន្តរជាតិភាសាបារាំង(EFB) ហើយ​ប្រសិន​បើ​មានការអនុញ្ញាត​ឱ្យ​កុមារ​​ក្នុង​សហគមន៍​នោះ​។

សាលាអន្តរជាតិភាសាបារាំង(EFB) បង្កើតសកម្មភាពសិក្សា​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ជម្រើស​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​អាស្រ័យ​លើ​ចំនួន​នៃ​សិស្សានុសិស្ស​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍ទៅលើ​: ភាសាខ្មែរ​, អង់គ្លេស​, ចិន​, តន្ត្រី (ព្យាណូ  និង ​វី​យូ​ឡុ​ង​)​, ​​សិល្បៈជាដើម​។ សកម្មភាពនៃការសិក្សានេះ ​អាចផ្តល់បានដោយ​ផ្អែកទៅ​លើ​ចំណាប់​អារម្មណ៍ និង​ការ​គាំទ្ររបស់​ឪពុក​ម្តាយ​របស់សិក្សានុសិស្ស​។

ឪពុក​ម្តាយ​ត្រូវ​បាន ​ដឹកនាំ​សកម្មភាព​ក្រៅ​កម្មវិធីសិក្សា​នៅ​តាម​ ​ជំនាញ​របស់​ពួកគេ​។