ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើង

អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន:

ផ្ទះដូន 540 ផ្លូវចំការសំរោងឃុំចំការសំរោងខេត្តបាត់ដំបង។

អាសយដ្ឋានថ្មី 2019-2020:

អាស័យដ្ឋានថ្មីផ្ទះលេខ 783 ក្រុមទី 28 ផ្លូវទាចំរាត់ ភូមិចំការសំរោង 2 ឃុំចំការសំរោង។
PO Box 342, ខេត្តបាត់ដំបង 02360 កម្ពុជា។