2016 - 2017 ព័ត៌មាន

អ្នកជំនាញផ្នែកសៀក

(27 មិនា 2017)

Nadia Lala ជាអ្នកជំនាញផ្នែកសៀក ដែលបច្ចុប្បន្នគាត់ធ្វើការនៅសាលាសៀកនៅកោះបាលី (www.balicircus.com) ហើយគាត់បានឆ្លងកាត់ខេត្តបាត់ដំបង , គាត់បានទទួលយកសំនើរមក EFB ដើម្បីចាប់ផ្តើមបង្ហាញសិក្សានុសិស្ស ពីការបោះគ្រាប់បាល់, បង្វិលកង និងដំបង។ សូមអរគុណដល់ Nadia និង​ អរគុណចំពោះការទុកឧបករណ៍សៀកមួយចំនួននៅសាលា។Nadia Lala ជាអ្នកជំនាញផ្នែកសៀក ដែលបច្ចុប្បន្នគាត់ធ្វើការនៅសាលាសៀកនៅកោះបាលី (www.balicircus.com) ហើយគាត់បានឆ្លងកាត់ខេត្តបាត់ដំបង , គាត់បានទទួលយកសំនើរមក EFB ដើម្បីចាប់ផ្តើមបង្ហាញសិក្សានុសិស្ស ពីការបោះគ្រាប់បាល់, បង្វិលកង និងដំបង។ សូមអរគុណដល់ Nadia និង​ អរគុណចំពោះការទុកឧបករណ៍សៀកមួយចំនួននៅសាលា។

អ្នកថតរូបអាជីពវ័យក្មេង!

សូមអរគុណចំពោះមេរៀនពីអ្នកថតរូបអាជីព Régis Binard,  សូមអបអរសាទរ ដល់សិស្សបឋមសិក្សានៅEFB សម្រាប់រូបថត ដែលពួកគេបានយកទៅប្ដូរ ជាមួយនឹង សិស្សដែលមកពី សាលា Grenoble (ប្រទេសបារាំង), ជាផ្នែកមួយនៃគម្រោង “Clicks and classes” (Canopé, Education Nationale)។

រូបថតដែលល្អជាងគេ នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅ Rencontres d’Arles, មហោស្រពសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

ក្នុងពេលនេះ  សាលាបានរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍តូចមួយ ដែលមានចំណងជើងថា “SO FAR, SO CLOSE” សម្រាប់អាណាព្យាបាល។

15 March 2017

Thanks to Srey Touch, a well-known artist in Battambang, and who is also parent of one the children attending EFB, for the fresco she painted on a wall of the school library … And congratulations to all the elementary students for their participation !

13 March 2017

An aerial photograph of the school, donated by Jean-Christophe, a parent and member of the school association, is displayed on one of the walls in the library.

4 February 2017

Merci à Olivier, pompier français breton, pour sa visite dans notre école et son exposé, et grâce à qui les élèves ont pu visiter la caserne des pompiers de Battambang !  Thanks to Olivier, a French firefighter from Britanny, who visited the EFB, gave some practical training to the students and brought them to visit the Battambang fire station!

15 December 2016

The vegetable garden is finally finished, after several days of hard work, done in part by the students! Congratulations to them!

15 November 2016

The taekwondo sessions began with “Grand Master Hong” (black belt 9th DAN!),  for all classes at the EFB!

19 October 2016

All are attentive during a photography initiation class !

October 2016

Very active end of October at the EFB !!!

On Monday 17 October, a VISUAL ART session focused on the theme “”The Tree”, was organized by the renowned Battambang artist Srey Touch!

On Wednesday 19 and Thursday 20 October, renowned professional photographer Régis Binard hosted the first of several PHOTOGRAPHY initiation sessions as part of the French ministry of Education “Canopé project “clicks and classes”!

And Thursday 27 October marked the beginning of the weekly classes of TAEKWONDO, by “Grand Master Hong”, who arrived straight from the United States!

1 September 2016

Hello to everyone !

The new school year began well on September 5, 2016, with new students and a new teacher for the CP-CE1 class.  Welcome!