មុនពេលទទួលយកនិងការចុះឈ្មោះនៅក្នុងថ្នាក់ Montessori, ពួកយើងសូមឱ្យអ្នកបំពេញនូវកម្រងសំណួរមុនចូលរៀន:

EFB-Parent-Questionnaire-Montessori-Classroom-2014-01-27-final

សំណួរនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យពួកយើងដឹងថាកូនរបស់អ្នកនៅក្នុងការចុះឈ្មោះ។