រូបភាពថ្នាក់ MONTESSORI

 MONTERE CLASSIMG_4402IMG_4324IMG_4322weightIMG_4327rb-4793IMG_4423
 IMG_4408IMG_4420IMG_4392IMG_4416rb-4884IMG_4323IMG_4391
 IMG_4403IMG_4426IMG_4398globesnumbers2IMG_4386