គោលដៅ

គោលដៅចម្បងនៃថា្នក់រៀនMontessoriគឺជាការផ្តល់នូវការអប់រំថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ដោយប្រើប្រាស់ វិធីសាស្រ្ត Montessori ។

គោលដៅទីពីរនៃសមាគមរបស់យើងគឺ ដើម្បីបង្កើតជាសាលាMotessoriមួយ នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ដែលនឹងជំរុញឲ្យសាលាក្នុងមូលដ្ឋាន​ និងជាមជ្ឈមណ្ឌលកុមារដ៏ល្អបំផុតនៅកម្ពុជា។

 IMG_4408
 IMG_4324