សៀវភៅសិក្សា និងការផ្គត់ផ្គង់របស់សាលា

សម្រាប់ថ្នាក់ Montessori សំភារៈសិក្សាសាលាត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងថ្លៃសិក្សា។ ឪពុកម្តាយអាចនឹងត្រូវបានសួរថាម្តងម្កាល ដើម្បីផ្តល់នូវសំភារៈសិក្សាជាក់លាក់មួយចំនួន។

ចំពោះថ្នាក់ បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា លោកគ្រូ/អ្នកគ្រូនឹងផ្ដល់បញ្ជីនៃសំភារៈសិក្សា ទៅដល់មាតាបិតាសិស្ស នៅមុនពេលការចាប់ផ្តើមនៃឆ្នាំសិក្សា។ លោកគ្រូ/អ្នកគ្រូ អាចនឹងស្នើសុំការផ្គត់ផ្គង់មួយចំនួនបន្ថែមទៀត, ប្រសិនតម្រូវឱ្យមាន ក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំសាលា។

ដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់មាតាបិតាសិស្ស, សាលាអន្តរជាតិភាសាបារាំង(EFB) បានកំណត់សំភារៈសិក្សាជាក់លាក់នៅក្នុងហាងលក់សៀវភៅបាត់ដំបង ដូច្នេះឪពុកម្តាយមិនចាំបាច់ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលា ដើម្បីស្វែងរកសំភារៈសិក្សាដែលបានទាមទារ។

សំរាប់ថ្នាក់CNED តម្រូវឱ្យសិស្សនិស្សិតមានកុំព្យូទ័រមួយ។

computer2

 books2