គ្រូបង្រៀនរបស់យើង

គ្រូឧទ្ទេសរបស់យើងសុទ្ធតែជាជនជាតិបារាំង។

សំរាប់ថ្នាក់រៀន Montessori យើងក៏មានគ្រូឧទ្ទេស Montessori ដែលមានបទ ពិសោធន៍ និងចំណេះដឹង គ្រប់គ្រាន់ផងដែរ។

កម្រិតបថមសិក្សាយើង មានគ្រូសញ្ជាតិបារាំងដែលមានបរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែក វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម និងមានឯកទ្ទេសផ្នែកអប់រំដែលអាចផ្តល់រចនាសម្ព័ន្ធ និងគាំទ្រចំពោះកុមារខណៈពេលដែលពួកគេមានការរីកចម្រើន ក្នុងប្រព័ន្ធ។

(http://www.cned.fr/le-cned/international/scolarisation-etranger.aspx)