បេសកម្មអប់រំ

L’EcoleFrançaise de Battambang, Cambodia, ប្តេជ្ញាដើម្បី ឧត្តមភាព នៃការសិក្សា គឺជាការផ្តោតលើ កុមារ ក្នុងការអប់រំដល់កុមារទាំងអស់។
EFB គាំទ្រ សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងវិស័យអប់រំនៅខេត្តបាត់ដំបង : ការបណ្តុះបណ្តាល ការអប់រំកុមារតូចនៅកម្ពុជាក្នុង បច្ចេកទេស Montessori និងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ សម្រាប់កុមារនៃគ្រួសារក្រីក្រ។