ការគ្រប់គ្រងសាលារៀន

EFBជាសមាគមមិនស្វែងរក ប្រាក់ចំណេញ មួយដែលបាន ចុះបញ្ជីជាមួយ រដ្ឋាភិបាលបារាំង។ សមាគមនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រង ដោយគណៈ គ្រប់គ្រង មួយដែលមានសមាជិក ប្រាំនាក់។

EFB-REGLEMENT-INTERIEUR-v-2014-04

EFB-REGLEMENT-ADMINISTRATIF-v-2014-12-12

គណៈគ្រប់គ្រងសាលាភាសាបារាំង 2017

•  នាយក:
Charles VINCENT

•  នាយករង:
Mathieu DAMPERON

•  នាយករង:
Martine DAMPERON

•  ហេរញ្ញិក:
Jean-CHRISTOPHE

•  លេខា:

Thibault de LINIERE

 

 

គ្រូបង្រៀនសាលាភាសាបារាំង

• ប្រធានគ្រូបង្រៀន:
Alexis CHARPENET

•គ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សា CNED CE2-6eme

Sandra BRILLET

•​ គ្រូបង្រៀន CNED CP-CE1:
Virginie PETIT

•គ្រូបង្រៀន Montessori  (3-6 years):

Mélanie KREMMEL

• ជំនួយការថ្នាក់ Montessori :
Lina NEM, Nareth PRAK

សកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សា

• ប្រធានគ្រូបង្រៀន:
Alexis CHARPENET

• គ្រូបង្រៀន ភាសាខ្មែរ:
Lina NEM