ការគ្រប់គ្រងសាលារៀន

EFBជាសមាគមមិនស្វែងរក ប្រាក់ចំណេញ មួយដែលបាន ចុះបញ្ជីជាមួយ រដ្ឋាភិបាលបារាំង។ សមាគមនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រង ដោយគណៈ គ្រប់គ្រង មួយដែលមានសមាជិក ប្រាំនាក់។

អង្គការនៃសាលារៀន

organigramme_Ecole_Francaise_Battambang