ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើង

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់តាមរយៈអ៊ីម៉ែល:
contact@ecolefrancaisedebattambang.org

និងទូរស័ព្ទលេខៈ

+855 17 873 860

អាស័យដ្ឋាន៖ ​ផ្ទះទឹកដូង      ផ្លូវ ៥៤០​     ភូមិ ចំការសំរោង     ឃុំ ចំការសំរោង      ក្រុង បាត់ដំបង       ប្រទេស កម្ពុជា។

www.ecolefrancaisedebattambang.org

Email Form

ឈ្មោះរបស់អ្នក (តម្រូវឱ្យមាន)

អ៊ីម៉ែល របស់អ្នក ( តម្រូវឱ្យមាន)

ប្រធានបទ

សាររបស់អ្នក

សូមបញ្ជូលលេខកូដ

captcha