ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើង

អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន:
ផ្ទះដូន 540 ផ្លូវចំការសំរោងឃុំចំការសំរោងខេត្តបាត់ដំបង។

 

អាសយដ្ឋានថ្មី 2019-2020:
អាស័យដ្ឋានថ្មីផ្ទះលេខ 783 ក្រុមទី 28 ផ្លូវទាចំរាត់ ភូមិចំការសំរោង 2 ឃុំចំការសំរោង។
PO Box 342, ខេត្តបាត់ដំបង 02360 កម្ពុជា។

ពីរង្វង់មូលសេះសរឆ្ពោះទៅត្រង់ទិសខាងជើង ប្រហែល៦០០ម៉ែត្រមានផ្លូវបែកជាបួន បត់ខាងឆ្វេងដៃកែវផ្លូវហាងគឹមហៀងលក់ពូកឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចប្រហែល៥០ម៉ែត្រ។

Email Form

ឈ្មោះរបស់អ្នក (តម្រូវឱ្យមាន)

អ៊ីម៉ែល របស់អ្នក ( តម្រូវឱ្យមាន)

ប្រធានបទ

សាររបស់អ្នក

សូមបញ្ជូលលេខកូដ

captcha

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់តាមរយៈអ៊ីម៉ែល:
contact@ecolefrancaisedebattambang.org

និងទូរស័ព្ទលេខៈ
+855 17 873 860