ថ្លៃសិក្សា : ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧

ការចុះឈ្មោះ ( ក្នុងកុមារម្នាក់ ) ២៥០ ដុល្លារ

ថ្លៃសាលា ៖

ការចុះឈ្មោះក្រុមគ្រួសារដែលមាន កូនមួយ ៖

២,១០០ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយឆ្នាំ​​​​​​;  ការបង់ជា បីវគ្គ​ ៖​

១.  ថ្ងៃទី ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ :  ៧០០ ដុល្លារអាមេរិក

២. ថ្ងៃទី ២០ ខែ​ មករា ឆ្នាំ ២​០១៥ :   ៧០០ ដុល្លារអាមេរិក

៣. ថ្ងៃទី ២៩ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ ២​០១៥ : ៧០០ ដុល្លារអាមេរិក

ចំណាំ: បញ្ចុះតម្លៃ ១០០​ដុល្លារ ប្រសិនបើបង់ថ្លៃសិក្សាក្នុងមួយឆ្នាំ ពីថ្ងៃ ២០ ខែ កញ្ញា (បង់ហើយមិនអាចដកវិញបានទេ) ។

ការចុះឈ្មោះក្រុមគ្រួសារដែលមាន កូនពីរឬច្រើន៖

១,៨០០ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សា​​​​​​;  ការបង់ជា បីវគ្គ ៖

១.  ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ :  ៦០០ ដុល្លារអាមេរិក

២. ថ្ងៃទី ​ ១៥ ខែ​ មករា ឆ្នាំ ២​០១៥ :   ៦០០ ដុល្លារអាមេរិក

៣. ថ្ងៃទី ០១ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ ២​០១៥ : ៦០០ ដុល្លារអាមេរិក

​ចំណាំ: បញ្ចុះតម្លៃ ៨៥ដុល្លារ ប្រសិនបើបង់ថ្លៃសិក្សាក្នុងមួយឆ្នាំ ពីថ្ងៃ ២០ ខែ កញ្ញា (បង់ហើយមិនអាចដកវិញបានទេ) ។