ថ្លៃសិក្សា : ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧

ការចុះឈ្មោះចូលរៀន ( ក្នុងកុមារម្នាក់ ) ២៥០ ដុល្លារ

ថ្លៃសាលា ៖

ការចុះឈ្មោះក្រុមគ្រួសារដែលមាន កូនមួយ ៖

ថ្លៃបង់សាលាក្នុង១ឆ្នាំចំនួន USD 2,200 ឫ​អាចបង់:

  • បង់ពេញ១ឆ្នាំនៅដើមឆ្នាំ​សិក្សា ឫ
  • បង់ជាវគ្គ(នៅពេលចាប់ផ្តើមនៃវគ្គសិក្សានីមួយៗ: (ពាក់កណ្តាលខែកញ្ញា, ពាក់កណ្តាលខែមករា និងពាក់កណ្តាលខែមេសា)

ការចុះឈ្មោះក្រុមគ្រួសារដែលមាន កូនពីរឬច្រើន៖

ថ្លៃបង់សាលាក្នុង១ឆ្នាំចំនួន USD 1,900 ឫ​អាចបង់:

  • បង់ពេញ១ឆ្នាំនៅដើមឆ្នាំ​សិក្សា ឫ
  • បង់ជាវគ្គ(នៅពេលចាប់ផ្តើមនៃវគ្គសិក្សានីមួយៗ: (ពាក់កណ្តាលខែកញ្ញា, ពាក់កណ្តាលខែមករា និងពាក់កណ្តាលខែមេសា)

កំណត់ចំណាំ:

ក.ប្រសិនបើករណីគ្រួសារមួយផ្លាស់ប្តូរចេញពីខេត្តបាត់ដំបង  សូមទំនាក់ទំនងមកសាលាសំរាប់គោលនយោបាយស្ដីពីការសងប្រាក់ដើមវិញតាមរយះការបង់ថ្លៃសាលា។

ខ.ប្រសិនបើបង់ថ្លៃសាលាយឺត  ពិន័យជាប្រាក់20 ដុល្លាក្នុងមួយខែ

គ.ករណីអាណាព្យាបាលចង់បង់ថ្លៃសាលាប្រចាំខែ ត្រូវបន្ថែម20 ដុល្លារក្នុងមួយខែ

ឃ. តំរូវអោយមានឯកសណ្ឋាន និង អាហារសំរាប់សិស្សនៅពេលមកសាលា (ប្រសិនបើមានការរៀបចំអាហារដោយ EFB) សាលានឹងចេញវិក័យប័ត្តអោយ

ង.សកម្មភាពសិក្សាបន្ថែម / ដំណើរទស្សនះកិច្ចសិក្សា និងសម្ភារៈសាលារៀនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងតម្លៃសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ

ច. រាល់គ្រោះថ្នាក់ណាមួយដោយចៃដន្យ គឺមិនបានទូទាត់សងដោយEFBទេ,  គឺអាណាព្យាបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិស្សដែលធ្វើខុស។

ឆ. CNED: សម្រាប់អាណាព្យាបាលដែលបានចុះឈ្មោះអោយកូនរៀនCNED, រាល់ការចំណាយទាក់ទងនឹង CNED និងប្រាក់កម្រៃដោយ CNED ត្រូវតែបង់ដោយផ្ទាល់ទៅ CNED ។ ការចំណាយសរុបទាំងអស់ដែលទាក់ទងទៅនឹង CNED ត្រូវបង់ដោយអាណាព្យាបាល ឬផ្តល់ដល់ EFB (រួមទាំងការចំណាយក្នុងការផ្ញើរលំហាត់របស់សិស្ស)

ជ. EFB មិនមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះថ្លៃសេវាCNEDឡើយ។

ឈ. ប្រសិនបើមានការចំណាយផ្សេងៗទៀតត្រូវមានការពិភាក្សាដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ។