សាលារៀនបារាំងអន្តរជាតិខេត្តបាត់ដំបង (EFB) ជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ថែមសម្រាប់ថ្នាក់មត្តេយ្យបច្ចេកទេស Montessori (អាយុ3-6ឆ្នាំ) ជំនួយការគ្រូមត្តេយ្យពេញម៉ោងមួយនាក់