ប្រតិទិនថ្ងៃឈប់សំរាកសំរាប់ឆ្នាំ  ២០១៧-២០១៨ *

ការចុះឈ្មោះសិស្សានុសិស្សសំរាប់ថ្នាក់ Montessori ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃសុក្រទី០1 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2017  វេលាម៉ោង 8:00 ព្រឹក

សិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងចាប់ផ្តើមសិក្សានៅថ្ងៃច័ន្ទទី ០4 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2017 វាលាម៉ោង 8:00 ព្រឹក

 

បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ​ ៖    
♦ ឈប់ពី ថ្ងៃ​ទី១៨ ដល់ ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
♦ ចូលរៀន ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៨: 00
បុណ្យអ៊ុំទូក ៖
♦ ឈប់ពី ថ្ងៃទី២ ដល់ថ្ងៃទី១០  ខែវិច្ឆិកា   ឆ្នាំ២០១៧​
♦ ចូលរៀន ថ្ងៃច័ន្ទ  ទី១៣ ខែវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ​២០១៧ វេលាម៉ោង ៨: 00
ថ្ងៃវិសម្សកាល ៖
♦ ឈប់សំរាកពី ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ  ឆ្នាំ ២០១៧
♦ ចូលរៀន ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ៨: 00
ថ្ងៃវិសម្សកាល ខែកុម្ភៈ ៖
♦ ឈប់សំរាកពី ថ្ងៃទី១៧ ដល់​ថ្ងៃទី២៥  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០១៨
♦ ចូលរៀន  ថ្ងៃច័ន្ទ  ទី២៦   ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០១៨  វេលាម៉ោង ៨: 00
បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ៖
♦ ឈប់សំរាកពី  ថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី ២០   ខែមេសា  ឆ្នាំ២០១​​៨
♦ចូលរៀន  ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៣ ​ ខែមេសា  ឆ្នាំ២០១៨  វេលាម៉ោង ៨: 00

បុណ្យចំរើនព្រះជន្ម ៖
♦ ឈប់សំរាក ថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០១៨
♦ចូលរៀន ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២១  ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០១៨ វេលា   ម៉ោង៨: 00

ថ្ងៃ​បិទបវេស្សមកាល សំរាប់ឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨​៖
♦ ♦  ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩  ខែ មិថុនា  ឆ្នាំ២០១៨ ម៉ោង ១១: 00

ថ្ងៃបើកបវេស្សមកាលសំរាប់ឆ្នាំ ២០១៨-២០១៩ ៖
♦ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣  ខែកញ្ញា​  ឆ្នាំ២០១៨

ថ្ងៃ សុក្រ ទី០១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ការចុះឈ្មោះសិស្សានុសិស្សសំរាប់ថ្នាក់ Montessori

 

* កាលវិភាគអាចនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរ