ប្រតិទិនថ្ងៃឈប់សំរាកសំរាប់ឆ្នាំ  ២០១៨-២០១៩ *

សិស្សចុះឈ្មោះថ្មីសម្រាប់ថ្នាក់រៀន Montessori ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃសុក្រទី 31 ខែសីហាឆ្នាំ 2018 នៅម៉ោង 8:00

សិស្សដទៃទៀតចាប់ផ្តើមថ្នាក់រៀននៅថ្ងៃច័ន្ទទី 3 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2018 នៅម៉ោង 8:00

 

បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ​ ៖    
♦ ឈប់សំរាកចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ទី 6 ខែតុលាឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃចន្ទទី 15 ខែតុលាឆ្នាំ 2018
♦ ចូលរៀន នៅថ្ងៃអង្គារទី 16 ខែតុលាឆ្នាំ 2018 នៅម៉ោង 8:00
បុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៖
♦ ឈប់សំរាកថ្ងៃសុក្រទី 9 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2018
បុណ្យអ៊ុំទូក ៖
♦ ឈប់សំរាកពីថ្ងៃសៅរ៍ទី 17 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី 25 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2018 រួមបញ្ចូល
♦ ចូលរៀន នៅថ្ងៃច័ន្ទទី 26 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2018 នៅម៉ោង 8:00
ថ្ងៃវិសម្សកាល ៖
♦ ឈប់សំរាកពី ថ្ងៃសៅរ៍ទី 22 ធ្នូឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី 7 ខែមករាឆ្នាំ 2019
♦ ចូលរៀន នៅថ្ងៃអង្គារទី 8 ខែមករាឆ្នាំ 2019 នៅម៉ោង 8:00
ថ្ងៃវិសម្សកាល ខែកុម្ភៈ ៖
♦ ឈប់សំរាកពីថ្ងៃ សៅរ៍ទី 23 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2019 ដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី 3 ខែមីនាឆ្នាំ 2019
♦ ចូលរៀន នៅថ្ងៃច័ន្ទទី 4 ខែមីនាឆ្នាំ 2019 នៅម៉ោង 8:00

 

បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ៖
♦ ឈប់សំរាកពី  ថ្ងៃសុក្រទី 12  ខែមេសាឆ្នាំ 2019 ដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី 21 ខែមេសាឆ្នាំ 2019
♦ចូលរៀន  នៅថ្ងៃចន្ទ័ទី 22 ខែមេសាឆ្នាំ 2019 នៅម៉ោង 8 ព្រឹក

បុណ្យចំរើនព្រះជន្ម​និង វិសាខបូជា ៖
♦ ឈប់សំរាក ថ្ងៃសៅរ៍ទី 11 ខែឧសភាឆ្នាំ 2019 ដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី 19 ខែឧសភាឆ្នាំ 2019
♦ចូលរៀន នៅថ្ងៃចន្ទ័ទី 20 ខែឧសភាឆ្នាំ 2019 នៅម៉ោង 8 ព្រឹក

ថ្ងៃ​បិទបវេស្សមកាល សំរាប់ឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨​៖
♦ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី 27 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2019 នៅម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹក

ថ្ងៃបើកបវេស្សមកាលសំរាប់ឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ ៖
♦ នៅថ្ងៃច័ន្ទទី 2 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2019

ថ្ងៃសុក្រទី 30 ខែសីហាឆ្នាំ 2019 ការចុះឈ្មោះសិស្សានុសិស្សសំរាប់ថ្នាក់ Montessori

 

* កាលវិភាគអាចនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរ