ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាលាអន្តរជាតិភាសាបារាំងខេត្តបាត់ដំបង

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

EFB board 2

                            លេខា               នាយករង                  នាយក                       បេឡាធិការ

Thibault de LINIERE       Mathieu DAMPERON     Charles VINCENT      Jean-Christophe

                    


គ្រូបង្រៀនសាលាភាសាបារាំង

ប្រធានគ្រូបង្រៀន

alexis
Alexis CHARPENET
គ្រូបង្រៀន
Montessori

Mélanie
Mélanie KREMMEL

ជំនួយការថ្នាក់ Montessori

Lina
  Lina NEM
  គ្រូបង្រៀន CNED Tutor CE2-6eme
Sandra_pic
 Sandra BRILLET
គ្រូបង្រៀន CNED Tutor CP-CE1

Virginie
Virginie PETIT
ជំនួយការថ្នាក់ Montessori
narethprak Nareth PRAK