ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាលាអន្តរជាតិភាសាបារាំងខេត្តបាត់ដំបង

 ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

EFB board 2

                                                                          លេខា               ​​  ​                        នាយករង                         នាយក                       បេឡាធិការ

Thibault de LINIERE       Mathieu DAMPERON     Charles VINCENT      Jean-Christophe


គ្រូបង្រៀនសាលាភាសាបារាំង

ប្រធានគ្រូបង្រៀន

alexis

Alexis CHARPENET


គ្រូបង្រៀន Montessori

Katell_pic
Katell André

ជំនួយការថ្នាក់ Montessori

Lina
  Lina NEM
គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស


​គ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សា

Laure_pict
Laure Couronne

ជំនួយការថ្នាក់ Montessori
narethprak Nareth Prak

                                     Claire TURNER