សិស្សនៃ EFB មានឱកាសទៅលេងនៅសណ្ឋាគារ Au Cabaret Verដើម្បីមើលការសម្ដែងរបស់ក្រុម Malacca Bloco Malagasy ។ដែលមាន ការបណ្តុះបណ្តាលនិងមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈណាស់!

1

2